eş-Şukûk alâ Batlamyus
600 TL
Stok 10+
Matrâkçı Nasûh’un Süleymân-Nâmesi
700 TL
Stok 10+
Aşçı Mektebi
1400 TL
Stok 10+
Aynü’l-Hayât
950 TL
Stok 10+
Dîvân-ı Hafî
450 TL
Stok 10+
El-müellifûn el-osmâniyyûn (Osmanlı Müellifleri - Arapça)
1200 TL
Stok 10+
Enîsü'l - Celîs
300 TL
Stok 10+
es-Sahâifü'l İlâhiyye
500 TL
Stok 10+
Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye
550 TL
Stok 10+
Evzahu’l-Mesâlikilâ Ma‘rifeti’l-Büldânve’l-Memâlik
500 TL
Stok 10+
Fenn-i Terbiye
350 TL
Stok 10+
Ferec Ba'd eş-Şidde
500 TL
Stok 10+
Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l - Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi
500 TL
Stok 10+
Gelibolulu Mustafa Âlî ve Kavâ‘idü’l-Mecâlis
550 TL
Stok 10+
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye
550 TL
Stok 10+
Hekimbaşı Hayatizade Mehmed Emin Efendi Döneminde Osmanlı Sarayında Uygulanan İlaç Terkipleri
700 TL
Stok 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.