Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye
550 TL
Stok 10+
Evzahu’l-Mesâlikilâ Ma‘rifeti’l-Büldânve’l-Memâlik
500 TL
Stok 10+
Fenn-i Terbiye
350 TL
Stok 10+
Ferec Ba'd eş-Şidde
500 TL
Stok 10+
Ferec Baʿde’ş-Şidde - Arapça Versiyon
600 TL
Stok 10+
Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l - Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi
500 TL
Stok 10+
Gelibolulu Mustafa Âlî ve Kavâ‘idü’l-Mecâlis
550 TL
Stok 10+
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye
550 TL
Stok 10+
Hekimbaşı Hayatizade Mehmed Emin Efendi Döneminde Osmanlı Sarayında Uygulanan İlaç Terkipleri
700 TL
Stok 10+
Hesâb-ı Nazarî
400 TL
Stok 10+
Hoca Dehhânî Divanı
400 TL
Stok 10+
Hümâyûn-nâme
750 TL
Stok 10+
İbn Sînâ ve Fârâbî’nin Poetikaları: Aristoteles’in Poetika’sının İslam Dünyasındaki Yansımaları
375 TL
Stok 10+
İklim Değişimi Çerçevesinde Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği
650 TL
Stok 10+
İleri Enerji Sistemleri ve Çevre
800 TL
Stok 10+
İlk Türk Akademisi Encümen-i Dâniş
200 TL
Stok 10+

TÜBAKitap Satışı

TÜBA - Türkiye Bilimler Akademisi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya 06670 ANKARA

tuba@tuba.gov.tr

(312) 442 29 03 (pbx)

(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91

© 2022 TÜBA. Tüm hakları Türkiye Bilimler Akademisi'ne aittir.